Podmínky závodu

  • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.  
  • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
  • Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi, bude se jimi řídit a bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pokud tato pravidla či pokyny jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci nebo následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
  • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí a riziko (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
  • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
  • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
  • Každý účastník závodu souhlasí s pořízením a zveřejněním fotodokumentace z akce.